Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Hội Luật gia Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 14

Hội Luật gia Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 14
Hội nghị nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động hội cho các hội viên Hội Luật gia trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14.

Nhằm tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; đồng thời, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động hội cho các hội viên Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh. Ngày 10/11, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị và Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Luật gia năm 2022.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội,  Trưởng ban Xây dựng và Phổ biến giáo dục pháp luật Hội Luật gia Việt Nam.

Chuyên viên Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh; và gần 100 Hội viên Hội Luật gia các Chi, huyện, thành Hội trực thuộc Hội Luật gia tỉnh.

Hội Luật gia Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 14
Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội – Trưởng ban Xây dựng và Phổ biến giáo dục pháp luật Hội Luật gia Việt Nam đã trực tiếp truyền đạt nội dung Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; đồng thời, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật....

Theo ông Nguyễn Văn Huệ, tính chất chính trị - – nghề nghiệp của Hội Luật gia Việt Nam được khẳng định trong lịch sử, truyền thống và thực tiễn hoạt động.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Huệ cũng đã nêu một số nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 14. Một là, Chỉ thị khẳng định rõ Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp; Hai là, cần tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia Việt Nam ngày càng vững mạnh về tổ chức;

Ba là, về nhiệm vụ, Chỉ thị 14 đã đề ra đầy đủ và đồng bộ, gồm nhiều vấn đề cụ thể, trong đó gồm các nhiệm vụ: Quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam; tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội;

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội; phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong công tác đối ngoại nhân dân;

Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy đối với công tác của Hội Luật gia.

Về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 14, ông Nguyễn Văn Huệ cho biết ngày 12/10, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức hội nghị triển khai;

Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành kế hoạch số 862 ngày 12/8/2022 về triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được xác định trong Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Ban cán sự đảng Chính phủ đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị; Bên cạnh đó, nhiều tỉnh, thành ủy cũng đã ban hành Chỉ thị, kế hoạch, văn bản triển khai.

Hội Luật gia Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 14
Ông Nguyễn Văn Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội – Trưởng ban Xây dựng và Phổ biến giáo dục pháp luật Hội Luật gia Việt Nam.

Về một số lĩnh vực công tác của Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, ông Nguyễn Văn Huệ cho biết, nội dung của Chỉ thị 14 nêu rõ: Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp Hội, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Hội.

Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thi hành pháp luật. Tích cực thực hiện pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa; tham gia công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp ngoài toà án, hoà giải ở cơ sở... Chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng hội thẩm nhân dân; tham gia tư vấn công tác đặc xá, tái hoà nhập cộng đồng đối với các phạm nhân.

Đối với việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam đã chủ trì xây dựng và trình Quốc hội khóa XII thông qua Luật Trọng tài thương mại, trình Quốc hội khóa XIII thông qua Luật trưng cầu ý dân; tham gia ban soạn thảo, tổ biên tập các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật… ; tham gia thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức Hội thảo khoa học, tọa đàm, hội nghị góp ý phản biện xã hội cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật…

Về phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho hội viên, cán bộ, công chức và nhân dân, theo ông Nguyễn Văn Huệ, Hội Luật gia Việt Nam phát huy vai trò là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp.

Thực hiện các chương trình, hội nghị tập huấn viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật…

Tổ chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; xây dựng và thí điểm các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật.

Thực hiện “Ngày pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị và địa bàn; tổ chức triển khai các phong trào, chương trình, dự án, nhiệm vụ gắn với từng lĩnh vực cụ thể…

Hội Luật gia Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 14
Ông Vũ Xuân Quyết, Chánh Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Vũ Xuân Quyết, Chánh Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Văn Huệ truyền đạt những nội dung của Chỉ thị số 14.

Đồng thời, trực tiếp giải đáp những những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 14; cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác hội ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đại diện Ban Thường trực Hội Luật gia tỉnh, ông Vũ Xuân Quyết để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 14 trong các cấp hội trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản số 1433-CV/TƯ ngày 19/8/2022 về thực hiện Chỉ thị số 14.

Theo đó, để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14 nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia – tổ chức chính trị.- xã hội – nghề nghiệp… ;

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia cấp tỉnh, cấp huyện ngày càng vững mạnh về tổ chức và hoạt động; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức họa động của Hội Luật gia…;

Các huyện ủy, thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội Luật gia cấp huyện, phân công lãnh đạo cấp ủy phụ trách Hội Luật gia…

Ban Nội chính Tỉnh Ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh tham mưu Thường trực Tỉnh ủy đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 14…

Hội Luật gia tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-HLG ngày 04/10/2022 của Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14 của Hội Luật giatỉnh đã xác định rõ:Mục đích, yêu cầu; Các nhiệm vụ trọng tâmcần triển khai về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên; công tác tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý,

Tham gia các hoạt động quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp; Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng thời, xác định rõ thời gian và phân công trách nhiệm thực hiện đối với các cấp hội trong tỉnh.

Thường trực Hội Luật gia tỉnh đề nghị các Chi hội trưởng, Chủ tịch Hội Luật gia các huyện thành phố, trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ nhiệm vụ được phân công của đơn vị, tổ chức triển khai tốt Chỉ thị số 14 tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, đóng góp tích cực vào việc đảm bảo , chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.

Đồng thời, từ đó tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội hiện nay.

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

3.5 5 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.75943 sec| 1857.641 kb